อัปเดตแล้ว ค่าโอนบ้าน 2566 ลดค่าธรรมเนียม ค่าจดจำนองเท่าไหร่

ค่าโอนบ้าน 2566

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา รัฐได้ประกาศลดค่าโอนบ้าน 2566 และค่าจดจำนอง เพื่อกระตุ้นให้มีการซื้อขายสังหาริมทรัพย์มากขึ้นและสนับสนุนให้ประชาชน มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับคนที่กำลังซื้อบ้านในปีนี้เป็นอย่างมาก โดยในบทความนี้เราจะมาอัปเดตเงื่อนไข ค่าใช้จ่าย ค่าโอนบ้าน 2566 ล่าสุดกันค่ะ

อัปเดตค่าโอนบ้าน 2566 

เมื่อต้นปี 2566 ที่ผ่านมา ครม. มี มติลดค่าธรรมเนียมค่าโอนบ้าน 2566 จาก 2% เป็น 1% เพื่อลดภาระและกระตุ้นให้มีการซื้อ-ขายบ้านและสนับสนุนให้ประชาชนมีบ้านเป็นของตัวเอง ทั้งนี้มาตรการความช่วยเหลือนี้ยังมีเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

 1. ลดค่าโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยและลดค่าจดจำนองสำหรับบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท
 2. ลดค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 1
 3. ลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01
 4. ระยะเวลาของมาตรการ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายการซื้อขายบ้านที่ควรรู้

ค่าธรรมเนียมโอน

คิดเป็น 2% ของราคาประเมินที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง หรือราคาขาย โดยทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายร่วมกัน และแบ่งจ่ายกันคนละ 1% ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายหรือตามที่ตกลงกัน โดยในปี 2566 มีการปรับลดค่าธรรมเนียมเป็น 1% 

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นค่าใช้จ่ายของผู้ขาย คิดเป็น 3.3% ของราคาซื้อขาย ทั้งนี้ผู้ขายต้องครอบครองบ้านเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี แต่หากครอบครองมากกว่า 5 ปีขึ้นไป หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี ก็จะไม่ต้องจ่ายค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่ผู้ขายต้องจ่ายค่าอากรแสตมป์แทน

ค่าอากรแสตมป์

ค่าอากรแสตมป์ เป็นค่าใช้จ่ายของผู้ขาย คิดเป็น 0.5% ของราคาขาย แต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมินที่ดิน หากต่ำกว่าให้ใช้ราคาประเมินที่ดินมาคำนวณ แต่หากต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ จะไม่เสียค่าอากรแสตมป์

ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หากผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา ต้องชำระค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพราะถือเป็นผู้มีรายได้จากการซื้อขาย โดยคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบอัตราก้าวหน้าหรือแบบขั้นบันได และหักค่าใช้จ่ายตามจำนวนปีที่ถือครอง ไม่ว่าบ้านหรือที่ดินนั้นจะได้มาจากการรับมรดกหรือการซื้อขาย

ค่าจดจำนอง

คิดเป็น 1% ของยอดเงินกู้ทั้งหมด และเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ซื้อบ้านโดยการกู้ ซึ่งหากซื้อเงินสด ก็ไม่ต้องเสียค่าจดจำนอง และในปี 2566 นี้ ได้ปรับลดลงเหลือเพียง 0.01% ตามเงื่อนไข

เอกสารที่ใช้ในการโอนบ้าน-ที่ดิน (บุคคลธรรมดา)

1. โฉนดที่ดินฉบับจริง

2. บัตรประชาชน พร้อมสำเนาที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

4. หากเคยเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้มีหนังสือเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล พร้อมสำเนาที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

5. กรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

 1. หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21)
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

6. กรณีสมรส

 1. หนังสือให้ความยินยอมให้ขายที่ดินหรือที่ดินพร้อมบ้าน
 2. สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส
 3. สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส
 4. สำเนาทะเบียนสมรส

7. กรณีหย่า

 1. สำเนาทะเบียนหย่า

ขั้นตอนการโอนบ้าน มีอะไรบ้าง?

หากคุณตัดสินใจซื้อบ้านหรือคอนโด จะต้องทำการโอนกรรมสิทธิ์บ้าน ณ กรมที่ดิน โดยมีขั้นตอนการโอนบ้าน คอนโด ดังนี้

 1. แจ้งความประสงค์ต้องการโอนบ้าน โอนคอนโด กับเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน
 2. รับบัตรคิว
 3. ตรวจสอบเอกสาร กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญการ
 4. เจ้าหน้าที่ประเมินทุนทรัพย์ คำนวณค่าธรรมเนียมการโอน
 5. ชำระค่าธรรมเนียมการโอนบ้าน โอนคอนโด 
 6. เจ้าหน้าที่พิมพ์สลักหลังโฉนด
 7. ผู้โอนตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมให้โฉนดและสัญญาซื้อขาย (ทด.13) แก่ผู้ซื้อ
 8. หากผู้ซื้อกู้เงินซื้อบ้านกับธนาคาร โฉนดจะเก็บอยู่กับธนาคารจนกว่าผู้ซื้อจะผ่อนหมด

ถือเป็นข่าวดีสำหรับคนที่กำลังซื้อบ้านในปีนี้ เพราะทั้งค่าจดจำนอง และค่าโอนบ้าน 2566 ปรับลดลง เพื่อให้ผู้ซื้อบ้านได้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้าน และทำให้คนไทยสามารถมีบ้านได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับใครที่กำลังสนใจจะซื้อบ้าน สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจได้ค่ะ