รวมสิ่งที่ต้องรู้ก่อน โอนที่ดินให้ลูกตามกฎหมาย – ลูกนอกสมรส 2567

โอนที่ดินให้ลูก

พ่อแม่หลานท่านอาจกำลังวางแผนยกที่ดินให้ลูก ๆ เพื่อเป็นของขวัญชิ้นโตหรือยกที่ดินให้เพื่อให้ลูกได้สร้างตัวเอง สร้างอาชีพต่อไป แต่ก่อนที่จะวางแผนโอนที่ดินให้ลูกนั้น พ่อแม่จำเป็นจะต้องขั้นตอน เอกสาร และค่าใช้จ่ายสำหรับการ โอนที่ดินให้ลูกก่อน เพื่อให้สามารถไปดำเนินการที่กรมที่ดินได้อย่างสะดวกและวันเดียวจบ เรามาดูกันว่าการโอนที่ดินให้ลูกมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ลูก หรือ บุตร

ตามกฎหมายแล้วลูก หรือ บุตร นั้น ประกอบด้วย บุตรโดยชอบตามกฎหมาย หมายถึง ลูกที่เกิดจากที่พ่อแม่ที่ได้มีการจดทะเบียนสมรส ส่วนบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ บุตรนอกสมรส หมายถึงลูกที่เกิดมาโดยพ่อแม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่ก่อนอื่นเราจะขอพูดถึงการโอนที่ดินให้ลูกโดยชอบตามกฎหมายก่อน 

ลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย คือใครบ้าง?

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1547 เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร หรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร ดังนั้นบุตรจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา มี 4 แนวทาง คือ

 1. บุตรที่เกิดจากบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แล้วบิดามารดาได้จดทะเบียนสมรสกันภายหลัง
 3. บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรในภายหลัง
 4. บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน และในภายหลังศาลได้มีการพิพากษาว่าบิดาเป็นบิดาของบุตร

เอกสารการโอนที่ดินให้ลูกโดยชอบตามกฎหมาย

การเตรียมเอกสารสำหรับการโอนที่ดินให้ลูก ควรมีการเตรียมให้พร้อม ไม่ขาดตกหล่น เพราะการไปดำเนินการโอนที่ดินให้ลูกที่กรมที่ดินนั้น จะต้องมีการจองคิว และไปทำเรื่องที่กรมที่ดินทั้งวัน หากเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน นั่นหมายความว่าคุณจะต้องเสียเวลากลับมาจองคิว เพื่อดำเนินการใหม่ในวันอื่น 

เอกสารของพ่อแม่

สำหรับเอกสารของพ่อแม่ที่ต้องเตรียมสำหรับโอนที่ดินให้ลูก แยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

พ่อแม่มาโอนพร้อมกัน

 1. โฉนดที่ดิน (ฉบับจริง)
 2. บัตรประชาชนของพ่อและแม่
 3. ทะเบียนบ้านของพ่อและแม่
 4. ใบจดทะเบียนสมรส

พ่อหรือแม่ คนใดคนหนึ่งอีกคนไม่สามารถมากรมที่ดินได้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพ่อหรือแม่ที่ไม่ได้มา +เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อหรือแม่ที่ไม่ได้มา +เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 
 3. ใบยินยอมคู่สมรส

พ่อแม่เสียชีวิต โอนโดยผู้จัดการมรดก

 1. คำสั่งศาลหรือคำพิพากษาของศาล หรือพินัยกรรมซึ่งตั้งให้ผู้ขอเป็นผู้จัดการมรดก
 2. หลักฐานการตายของเจ้ามรดก, ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวของผู้จัดการมรดก 
 3. โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

เอกสารของลูก

สำหรับเอกสารของลูกที่ต้องเตรียมสำหรับรับโอนที่ดิน แยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

ลูกมารับโอนที่ดินได้ด้วยตนเอง

 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง

ลูกมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของลูก + เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของลูก + เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 3.  บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ตัวจริง)
 4.  ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ (ตัวจริง)
 5. ใบมอบอำนาจหรือ ท.ด.21

ขั้นตอนการ โอนที่ดินให้ลูก

 1. กรอกคำขอพร้อมแนบเอกสารที่ใช้ในการโอนที่ดินไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 2. ตรวจสอบเอกสารแล้ว จะได้รับบัตรคิวเพื่อไปยื่นเรื่องโอนที่ดินกับเจ้าหน้าที่ชำนาญงาน
 3. เมื่อถึงคิว ผู้โอนและผู้รับโอนลงลายเซ็นในเอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่
 4. เจ้าหน้าที่จะประเมินราคาที่ดิน คำนวณราคาค่าโอนที่ดินให้ และให้ใบแสดงการคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปชำระเงินที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
 5. นำใบคำนวณค่าใช้จ่ายไปชำระที่ฝ่ายการเงินจะได้รับใบเสร็จสีเหลืองและสีฟ้า โดยใบเสร็จสีเหลืองให้นำส่งกับเจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ส่วนใบเสร็จสีฟ้าให้ถ่ายสำเนาเก็บไว้ที่ผู้ซื้อที่ดิน 1 ชุด และใบเสร็จสีฟ้าตัวจริงให้เก็บไว้ที่ผู้ขายที่ดิน
 6. เจ้าหน้าที่ชำนาญงานจะพิมพ์สลักหลังโฉนด จากนั้นจะส่งมอบให้ตรวจสอบ เมื่อโฉนดถูกต้องผู้ซื้อจะได้รับโฉนดพร้อมสัญญาซื้อขาย (ทด.13) 
 7. สิ้นสุดขั้นตอนการโอนที่ดินให้ลูก

ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินให้ลูกโดยชอบตามกฎหมาย

ในกรณีที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ การโอนที่ดินให้ลูกโดยชอบตามกฎหมาย จะมีค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินและภาษีโอนที่ดิน ดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน คิดเป็น 0.5% ของราคาประเมิน
 2. ค่าจดทะเบียนโอนที่ดิน คิดเป็น 0.5% ของราคาประเมิน
 3. ค่าอากรแสตมป์ คิดเป็น 0.5% ของราคาประเมิน
 4. ค่าพยาน 20 บาท
 5. ค่าคำขอ 5 บาท
 6. ค่าอากรคู่ฉบับ 5 บาท
 7. ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คิดเป็น 5% ของราคาประเมิน เฉพาะส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินให้ลูกนอกสมรส

การโอนที่ดินให้ลูกนอกสมรส จะมีค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินและภาษีโอนที่ดิน ดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 0.5% จากราคาประเมิน 
 2. ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามขั้นบันไดจากราคาประเมิน หักค่าใช้จ่ายได้ 50

ระยะเวลาในการ โอนที่ดินให้ลูก

หากไม่มีข้อผิดพลาดในเรื่องของเอกสาร การโอนที่ดินให้ลูก ใช้เวลาเพียง 2-3 ชั่วโมง หรือภายใน 1 วัน เป็นอันเสร็จ 

จองคิวออนไลน์ผ่าน แอปพลิเคชัน e-QLands

นอกจากการจองคิวที่กรมที่ดินแล้ว ผู้ที่ต้องการโอนที่ดินให้ลูกหรือดำเนินการต่าง ๆ ที่กรมที่ดินสามารถจองคิวล่วงหน้าได้ผ่าน แอปพลิเคชัน e-QLands โดยจะต้องเตรียมเอกสารและเข้าแอปเพื่อลงทะเบียนดังนี้

 1. กดช่องลงทะเบียน
 2. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการบริการ เลือกยอมรับเงื่อนไข และกดปุ่มถัดไป
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล, Email, Line, หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้เป็น Username และ Password ในการเข้าใช้งานครั้งต่อไป จากนั้นกดลงทะเบียน
 4. เมื่อลงทะเบียนแล้ว เลือกทำนิติกรรมยื่นจองคิวโอนที่ดินได้
 5. ระบบจะให้แนบเอกสารประกอบการยื่นจองคิว โดยให้เตรียมเอกสารการโอนที่ดินให้พร้อม จากนั้นถ่ายรูปเอกสารและอัปโหลดลงแอป
 6. เมื่ออัปโหลดเอกสารเรียบร้อย ให้เลือกวันเวลาที่ต้องการจองคิว กดปุ่มถัดไป
 7. ระบบจะให้ตรวจสอบข้อมูลการจองคิว หากถูกต้องครบถ้วนก็สามารถยืนยันการจองได้
 8. เมื่อยืนยันการจองแล้ว ระบบจะทำการออกบัตรคิวออนไลน์ ซึ่งสามารถนำไปติดต่อได้ที่สำนักงานที่ดินตามวันและเวลาที่เลือกไว้ เมื่อไปที่สำนักงานที่ดินแล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอคิว และทำนิติกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว

นอกจาก การโอนที่ดินให้ลูก แล้วยังมีการโอนที่ดินให้ญาติ และการโอนที่ดิน บ้านเพื่อทำการซื้อขาย ซึ่งจะมีการเตรียมเอกสาร ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน ซึ่งผู้โอนควรทำการศึกษาให้ดี จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดและเสียเวลาในการดำเนินการโอนที่ดิน ณ กรมที่ดินต่อไปค่ะ